Gemeente [naam gemeente]
T.a.v. de heffingsambtenaar
[Straat en huisnummer of postbus]
[Postcode en plaats]
[datum]

Betreft: Bezwaar tegen de WOZ-beschikking en aanslagen gemeentelijke heffingen [belastingjaar] met aanslagbiljetnummer [nummer] betreffende de [adres van uw woning] d.d. [dagtekening van het aanslagbiljet].

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze maak ik bezwaar tegen de hierboven genoemde WOZ-beschikking en aanslagen gemeentelijke heffingen met waardepeildatum 1 januari [belastingjaar minus 1]. De door uw gemeente beschikte WOZ-waarde is onjuist en is te hoog vastgesteld.

Uit het WOZ-waarderapport in de bijlage blijkt dat de WOZ-waarde op de waardepeildatum
[bedrag] dient te bedragen. Deze WOZ-waarde is bepaald aan de hand van een modelmatige waardebepaling en wordt ondersteund door referentietransacties die zijn opgenomen in het WOZ-waarderapport.

Ik verzoek dan ook de WOZ-waarde te verlagen naar € [bedrag]. Indien u voornemens bent mijn bezwaar geheel of gedeeltelijk af te wijzen, verzoek ik u mij vooraf te horen. Daarnaast verzoek ik om een proceskostenvergoeding ten aanzien van de gemaakte kosten voor het aangekochte WOZ-waarderapport voor een bedrag van € [bedrag].

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag. U kunt contact met mij opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Hoogachtend,

[naam]
[telefoonnummer]
[e-mail adres]

Bijlage:
WOZ-waarderapport [toevoegen]