Privacyverklaring

Homematrix.nl is gevestigd op de Transformatorweg 104, 1014 AK in Amsterdam. Met deze privacyverklaring willen wij inzicht geven in welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en welke maatregelen wij treffen zodat je rechten op privacy voldoende geborgd zijn.

Diensten en producten met persoonsgegevens

Homematrix levert woninginformatie en waardebepalingen. Bij onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, demografische gegevens van het adres en openbare bekendmakingen.

De rechtsgrond van deze verwerkingen is het gerechtvaardigde belang van onze opdrachtgever, namelijk bepalen wat de actuele waarde is van een woning, uitwerking kunnen geven aan contractuele of wettelijke verplichtingen en een efficiƫntere bedrijfsvoering. Maar ook het gerechtvaardigd belang van Homematrix zelf van continuering van haar bedrijfsactiviteiten.

Klanten en prospects

Persoonsgegevens van onze klanten en prospects verwerken wij ook. Het gaat dan om contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres van onze opdrachtgevers en mogelijke opdrachtgevers die noodzakelijk zijn om te communiceren over onze dienstverlening of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Homematrix en onze klant. Deze gegevens bewaren wij ook om na het verrichten van de dienstverlening, service te kunnen verlenen door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden aangaande onze producten en diensten. Daarnaast hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij onze prospects en klanten opnieuw te kunnen benaderen voor (nieuwe) producten. De gegevens worden niet langer door ons bewaard dan noodzakelijk is, waarbij wij rekening houden met de belangen van de persoon van wie wij gegevens hebben en onze bedrijfsbelangen.

Leveranciers

Ook van onze leveranciers verwerken wij persoonsgegevens, zoals namen van de contactpersoon en andere contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren wij zo lang als de relatie, actief is en/of garantietermijnen lopen.

Nieuwsbrief

Als je voor onze nieuwsbrief inschrijft, verwerken wij je e-mailadres, zodat wij dit kunnen gebruiken om onze nieuwsbrief naartoe te sturen.

Elke nieuwsbrief die wij sturen biedt de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief. Als je voor de nieuwsbrief afmeldt, verwijderen wij je mailadres.

Sollicitanten

Via verschillende kanalen ontvangen wij persoonsgegevens van personen die bij ons solliciteren naar een baan of stageplaats. Binnen 2 maanden nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen, verwijderen wij alle gegevens van de sollicitanten.

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de privacyrechten en vrijheden van natuurlijke personen door ons geƫerbiedigd. Wij treffen technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat bij de verwerking geen inbreuk wordt gemaakt op die rechten. Deze maatregelen betreffen onder meer dat wij:

 • Niet meer gegevens verzamelen dan nodig zijn voor het doel.
 • Gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 • Zorgen voor (tijdelijke) opslag op beveiligde servers.
 • Persoonsgegevens altijd via een beveiligde verbinding verzenden en ontvangen.
 • Ons bij (verdere) verwerking houden aan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt/verkregen.
 • Procedures hebben ingericht waarmee de rechten van betrokkenen worden gewaarborgd.
 • Onze werknemers regelmatig worden getraind in de naleving van privacyregelgeving en geheimhoudingsplicht hebben.
 • Een Functionaris Gegevensbescherming hebben die ons regelmatig adviseert en controleert op onze naleving van de privacyregelgeving en tevens klachten van betrokkenen omtrent de verwerking van hun gegevens afwikkelt.
 • Intern privacybeleid en intern beveiligingsbeleid hebben, waar wij uitvoering aan geven.
 • Met elke derde die via ons persoonsgegevens ter beschikking krijgt een overeenkomst sluiten waarin de rechten en plichten met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens worden geborgd.
 • Mocht er ondanks deze maatregelen een inbreuk plaatsvinden op persoonsgegevens, dan zullen wij dit onverwijld melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat deze inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de persoon om wiens gegevens het gaat (de betrokkene).
 • Ook de betrokkene informeren wij over de inbreuk, tenzij wij passende beschermingsmaatregelen hebben getroffen.
 • Homematrix maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je hebt een veeltal specifieke rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van je hebben.
 • Recht op het rectificeren van eventuele onjuiste gegevens die wij van je hebben.
 • Recht dat wij ons beperken in de gegevens die wij van je hebben.
 • Recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen die wij van je hebben.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons.
 • Recht dat de gegevens die wij van je hebben ontvangt op een manier die je gemakkelijk kunt overdragen aan een ander.
 • Recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking in te trekken.
 • Recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze rechten worden door ons erkend en door ons geborgd. Je kan voor de uitvoering van je rechten contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres support@homematrix.nl. Uiterlijk binnen 4 weken word je verzoek door ons afgehandeld.

Betalingsgegevens webshop

Sommige van onze diensten kan je  tegen betaling via onze webshops afnemen. Daarbij kan je gebruik maken van verschillende betaalmogelijkheden, zoals iDeal en Paypal. Deze gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de administratieplicht voor de Belastingdienst.